اصفهان، خیابان وحید، نبش خیابان خاقانی

03136280140